| € 0,00

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Privacy beleid

Hoewel je er niet steeds van bewust bent geef je als gebruiker van onze ‘stoveplanet.be’-website steeds enkele ‘persoonsgegevens’ vrij. Persoonsgegevens zijn, volgens de wettelijke definitie, die gegevens die het toelaten jou als natuurlijke persoon te identificeren, ongeacht we dit werkelijk doen. Dit zal het geval zijn zodra men een directe of indirecte link kan leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon.

De verzameling en verwerking van persoonsgegevens wordt door de wetgever aan strenge voorwaarden verbonden, om jou als gebruiker de nodige garanties te geven dat jouw persoonsgegevens niet ongepast openbaar worden gemaakt. Iedere verwerking moet bijgevolg steeds in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving, voornamelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacywet).

Aangezien ook wij de bescherming van uw privacy heel belangrijk vinden en hier heel duidelijk over willen zijn, hebben wij deze Privacy Statement opgemaakt. Door deze Privacy Statement komt Stoveplanet.be bewust tegemoet aan de informatieplicht van artikel 9 Privacywet. De structuur van dit document volgt de structuur van de wetgeving. Deze Privacy Statement is volledig in overeenstemming met de privacywet, en gaat enkel over de inzameling van ‘persoonsgegevens’.

Door gebruik te maken van de website en haar diensten gaan wij ervan uit dat iedere gebruiker kennis heeft genomen van deze Privacy Statement en bijgevolg de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven, aanvaardt.

Het is mogelijk dat ons Privacy-beleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in de Privacy Statement. Het is dan ook aan de gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

1     Wie is de verantwoordelijke van de verwerking?

In de Privacywet wordt een onderscheid gemaakt tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en de partijen waar men beroep op doet voor de feitelijke verwerking. Dit onderscheid is uitermate belangrijk om enige onduidelijkheid rond verantwoordelijkheden te vermijden.

1.1     Verantwoordelijke van de verwerking?

De verantwoordelijke voor de verwerking, ook wel data controller genaamd, is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking achter Stoveplanet.be is;

Stoveplanet NV
Kortrijksesteenweg 1266
B-9051 Gent
Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0546.651.220
Email: info@stoveplanet.be

1.2     Feitelijke verwerker?

De feitelijke verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt. De feitelijke verwerker is verantwoordelijk voor de goede technische werking van de website (datatransmissie). De personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken vallen hier niet onder.

Uiteraard is de verantwoordelijke voor de verwerking uitermate zorgvuldig in zijn selectie van feitelijk verwerker. Zo moet de feitelijke verwerker voldoende waarborgen bieden met betrekking tot technische en organisatorische  beveiligingsmaatregelen rond de verwerking, en voldoen aan de verplichtingen van artikel 16, §1 privacywet.

De verantwoordelijke voor de verwerking draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen. De feitelijke verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken, en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Van de verantwoordelijke voor de verwerking kan niet verwacht worden over dezelfde expertise en specialiteit te beschikken.

Als feitelijke verwerker worden volgende (rechts)personen aangeduid: Stoveplanet N.V. (hoster)

2     Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Stoveplanet.be verzamelt jouw persoonsgegevens slechts voor één overkoepelend doel, namelijk iedere gebruiker van de website een veilige, optimale en persoonlijke winkelervaring aanbieden. Naarmate de gebruiker intensiever gebruik maakt van de website of beroep doet op bepaalde diensten, zal de verzameling van persoonsgegevens meer uitgebreid zijn.

De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Stoveplanet NV. De gegevens worden niet meegedeeld aan derden, tenzij;

  • Er een uitdrukkelijke toestemming is van de betrokkene;
  • Wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit zal het geval zijn met werknemers, medewerkers, agenten, onderaannemers, leveranciers, commerciële partners, marketingdiensten, etc.;
  • Wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de Gebruiker tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en een derde gesloten of te sluiten overeenkomst. Bijvoorbeeld in het kader van fraude;
  • Wanneer de doorgifte noodzakelijk is of wettelijk verplicht (zwaarwegend algemeen belang of recht);

2.1      Goede technische werking

In de eerste plaats verwerken we persoonsgegeven om de gebruiker de goede technische werking van de website te garanderen. De website maakt gebruik van verscheidene middelen om de gebruikerservaring te optimaliseren en eventuele error en bugs in de website te detecteren;

Cookies; deze informatie laat ons toe de gebruiker te herkennen en zodoende efficiënt gebruik  te maken van de websitefuncties zoals ingelogd blijven, winkelwagen gebruiken, reviews lezen, gepersonaliseerde commerciële berichten weergeven, etc. Voor een verdere verduidelijking rond onze cookies verwijzen we u graag door naar onze Cookie Policy;

IP-adres; De website verzamelt eveneens anonieme gegevens, zijnde technische gegevens die uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt worden om een beeld te krijgen van gebruikersnavigatie op de website. Aangezien deze gegevens niet gebruikt kunnen worden om gebruikers te identificeren vallen deze buiten de Privacy Statement.

2.2     Registratie door gebruiker

 Daarnaast kan de gebruiker zich ook registreren op de website, dit kan in het kader van een aankoop of bij inschrijving op de nieuwsbrief. In dat geval verzamelen wij voornamelijk essentiële contactgegevens zoals adres, email-adres, telefoon- en faxnummer, uw functie (voor zover nodig). Voor zover dit nodig is voor een meer gepersonaliseerde dienstverlening verzamelen wij eveneens gegevens met betrekking tot uw geslacht, leeftijd, persoonlijke en professionele interesses, demografische gegevens, eerdere ervaringen met onze producten of diensten, etc..

We verzamelen in geen geval gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over uw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid, etc.

 Deze gegevens zijn essentieel om je op de hoogte te houden van jouw bestelling en de levering daadwerkelijk uit te voeren. Deze gegevens kunnen doorgegeven worden aan derde partijen waar stoveplanet.be beroep op doet voor jouw bestelling, zoals een vervoerder.

 We kunnen jouw persoonsgegevens ook gebruiken om je te voorzien van informatieve nieuwsberichten, nieuwe promoties of producten van Stoveplanet.be, belangrijke nieuwsberichten, et cetera. De persoonsgegevens worden nooit aan derden verkocht of doorgegeven. Het is wel mogelijk dat derden toegang krijgen tot jouw gegevens voor informatieve of publicitaire doeleinden, zoals het versturen van nieuwsbrieven, promotionele berichten, vervullen van garantieverplichtingen, etc.

2.3     Worden mijn gegevens buiten de EU gebruikt (of zelfs overgedragen op derde partijen)?

Stoveplanet.be is een Belgische onderneming. Niettemin kan er gegevensverwerking en/of –overdracht zijn naar landen buiten de Europese Unie. Ingevolge artikel 21 van de privacywet mogen persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan landen die eenzelfde passend beschermingsniveau waarborgen, en waar dezelfde of gelijkaardige bepalingen van de privacywet worden nageleefd. Het land, duur van de overdracht en opslag, aard van de gegevens en precieze doeleinden zijn criteria die per geval onderzocht moeten worden.

Stoveplanet.be garandeert dat er geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of –opslag plaats heeft zonder dat de nodige maatregelen genomen zijn om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Belgische Privacywet. Deze overdracht zal slechts plaats vinden op basis van één van de gronden zoals vermeld in artikel 2.

3     Worden er locatiegegevens opgeslagen?

 De analytische data (bijvoorbeeld Google Analytics) van Stoveplanet.be tonen inderdaad locatiegegevens. Op basis van deze gegevens kan je (vermoedelijke) locatie op een kaart (‘Kaart’) wordt bepaald en aangegeven. Deze aanduidingen (op basis van een IP-adres) zijn echter allesbehalve nauwkeurig, en dus ruim onvoldoende om je precieze locatie te achterhalen.

We gebruiken deze locatiegegevens dus niet om jou te identificeren, doch enkel om de goede technische werking van onze website te garanderen.

4     Wat zijn mijn rechten?

4.1     Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Iedere gebruiker kan er van uitgaan dat Stoveplanet.be uw persoonsgegevens steeds ‘eerlijk en rechtmatig’ verwerkt. Dit wil zeggen dat de gegevens enkel voor de bovenstaande uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt worden.  Stoveplanet.be garandeert dan ook dat de gegevensverwerking steeds toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

We bewaren jouw persoonsgegevens nooit langer op dan strikt noodzakelijk. Wel houden we een archief bij van jouw gegevens, zolang je account actief is, of wanneer je persoonlijke data noodzakelijk is om je een bepaalde dienst te kunnen aanbieden.

Stoveplanet.be heeft voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om u een veilige verwerking van de persoonsgegevens te garanderen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn in verhouding met de aard van de persoonsgegevens en de potentiele risico’s. 

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies,  de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking zijn dan ook tot een minimum gereduceerd. Dit betekent jammer genoeg niet dat er geen risico meer bestaat. Bij een inbraak op haar informaticasystemen zal Stoveplanet.be onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.

4.2     Recht op verzet

Iedere gebruiker kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Dit recht van verzet bestaat slechts indien er sprake is van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie. De uitzonderingen van artikel 5, (b) en (c) Privacywet zijn eveneens van toepassing op dit recht van verzet.

De gebruiker kan zich ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.

De gebruiker is eveneens gerechtigd om ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering de verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens te bekomen die gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.

De gebruiker oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Stoveplanet.be, per post of per e-mail aan info@stoveplanet.com. Stoveplanet.be verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven.

4.3     Recht op toegang

Iedere gebruiker die zijn identiteit bewijst beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

De gebruiker oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Stoveplanet.be, per post of per e-mail aan info@stoveplanet.com. Stoveplanet.be verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven.

4.4     Recht op verbetering 

Stoveplanet.be engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen bijgevolg steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden.

Aangezien het onmogelijk om continu op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan u als gebruiker om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te maken binnen zijn gebruikersregistratie.

Indien dit toch niet voldoende blijkt kan men steeds een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Stoveplanet.be richten, per post of per e-mail aan info@stoveplanet.com. Stoveplanet.be verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven, door de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of zelfs te verwijderen. De verwijdering heeft voornamelijk betrekking op de zichtbaarheid, het is dus mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens toch nog tijdelijk bewaard worden.