| € 0,00

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Proclaimer

In deze Proclaimer wordt verstaan onder:

  • Stoveplanet.be: het online-handelsplatform met zetel te Kortrijksesteenweg 1266, B-9051 Gent, ingeschreven onder het ondernemingsnummer (BTW-BE) 0546.651.220.
  • Koper: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Stoveplanet.be in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
  • Producten: het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.

Wat is een proclaimer?

Stoveplanet.be vindt correcte informatie erg belangrijk. Zo hebben we bij Stoveplanet.be geen ‘disclaimer’, maar wel een ‘proclaimer’. Het verschil? We verstoppen ons niet achter juridisch jargon. We willen daarentegen wel zorg dragen voor een volledige en onberispelijke online ervaring door je op duidelijke wijze de nodige informatie te verschaffen.

1.       Wat mag ik verwachten van de Stoveplanet.be website?

Je mag dan ook verwachten van Stoveplanet.be dat de beschikbare informatie (teksten, beelden, promoties, producten, documenten, links, etc.) en functies actueel en betrouwbaar zijn. Vanzelfsprekend dienen eventuele documenten als algemene informatie. Hoewel Stoveplanet.be alles in het werk stelt om de juistheid van de website te verzekeren, en hiervoor alle mogelijke inspanningen levert, kan er nooit aansprakelijkheid of een resultaatsverbintenis worden afgeleid uit foutieve of onvolledige informatie.

2.       Ik heb een fout of onvolledigheid in de website opgemerkt!

Stoveplanet.be zal, na een eventuele melding van incorrecte gegevens, binnen de 15 werkdagen passende wijzigingen of correcties aanbrengen, of het geheel of een gedeelte van de informatie verwijderen. De Gebruiker die de foutieve gegevens aan het licht bracht, krijgt hiervan melding.

Heb je zelf foutieve of onvolledige gegevens gezien? Mail naar info@stoveplanet.com. We waarderen jouw hulp!

3.       Vanaf wanneer heb ik een overeenkomst met Stoveplanet.be?

Zodra je een bod plaats op één (of meerdere) van onze producten via de online-ordermethode, ben je als gebruiker gebonden. Stoveplanet.be zal je binnen een redelijke termijn een orderbevestiging versturen. Door deze orderbevestiging kan je ervan uitgaan dat de overeenkomst met Stoveplanet.be tot stand is gekomen. Het staat Stoveplanet.be vrij om geen gevolg te geven aan een productorder of zelfs uitdrukkelijk een productorder te weigeren. De koper heeft in dat geval geen recht op enige vorm van vergoeding.

4.       Ik heb een klacht rond de levering van mijn bestelde producten?

Het is onze algemene doelstelling om gebruikers en klanten tevreden te maken, en te houden. Toch blijft het altijd denkbaar dat er iets misloopt in de periode tussen de orderbevestiging en de effectieve levering. Stoveplanet.be vraagt dan ook uitdrukkelijk om de producten na iedere levering zorgvuldig te controleren op gebreken.

Indien je een gebrek vaststelt, dan nemen wij graag de nodige maatregelen om jou opnieuw tevreden te stellen. Het is dan ook in jouw belang om zo spoedig mogelijk dit gebrek te melden aan Stoveplanet.be en ons de gebrekkige producten terug te sturen. Wij zullen de nodige herstellingen of vervangende producten binnen korte termijn leveren.

Voor meer informatie hierrond verwijzen we graag door naar artikel 8 van onze Algemene Voorwaarden, of kan je ons steeds contacteren via info@stoveplanet.com.

5.       Rust er intellectuele eigendom op de website, inhoud, teksten, beelden, documenten en/of code?

De website en haar inhoud (producten, logo’s, merknamen, tekst, beelden,) worden van rechtswege beschermd door de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, zijnde het auteursrecht, merkenrecht, modellen- en tekeningenrecht, software- en databankenrecht en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.

Dit heeft tot gevolg dat de beschermde gegevens en informatie niet gereproduceerd of meegedeeld zonder de voorafgaande en schriftelijke (dit kan ook digitaal) toestemming van Stoveplanet.be, of de rechthebbenden. Zonder deze toestemming begaat men een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht hetgeen tot verdere gerechtelijke stappen kan leiden.

Je kan niet zomaar het logo of de naam van Stoveplanet.be gebruiken. Het merk ‘STOVE PLANET’ is beschermd bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom, het depotnummer van dit merk is BNL 1281016. Dit houdt in dat het merk ‘STOVE PLANET’ niet geheel of gedeeltelijk mag worden overgenomen, gekopieerd of op enige andere manier verwerkt zonder de voorafgaandelijke, expliciete schriftelijke toestemming van Stoveplanet.be.

Wil je (schriftelijke) toestemming bekomen, dan dien je contact met ons op te nemen (zie onze contactgegevens hierboven).

6.       Wat met links naar andere sites op de stoveplanet.be-website?

URL’s (of links) die worden opgenomen in de website of andere elektronische communicatieportalen, welke niet onder feitelijke controle staan van Stoveplanet.be, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Gebruiker.

7.       Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?

Stoveplanet.be verzamelt persoonsgegevens om de goede werking van de website en haar diensten te garanderen. Aangezien persoonsgegevens een gevoelige materie zijn en wij hier uiterst omzichtig mee omspringen hebben wij een Privacy Policy opgesteld om u duidelijke communicatie te geven rond de wijze waarop wij  persoonsgegevens verzamelen en met welke doelstellingen dit gebeurt. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit gebruiken op een wijze die onze Privacy Policy en de verwachtingen van de gebruiker te buiten gaat. Wij raden u alvast aan kennis te nemen van dit document.

8.       Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is op uitsluitende wijze van toepassing op het gebruik van de website, inclusief op alle aanbiedingen en overeenkomsten die hieruit voortvloeien.